The Big Bang Theory

Returning Series 11 فصل - 249 قسمت

لئونارد و شلدون دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام پنی همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

22m 24-09-2007 35 بازدید

پس‌زمینه
1 عکس: The Big Bang Theory 1x1 ‫قسمت 1 September 24, 2007
2 عکس: The Big Bang Theory 1x2 ‫قسمت 2 October 01, 2007
3 عکس: The Big Bang Theory 1x3 ‫قسمت 3 October 08, 2007
4 عکس: The Big Bang Theory 1x4 ‫قسمت 4 October 14, 2007
5 عکس: The Big Bang Theory 1x5 ‫قسمت 5 October 22, 2007
6 عکس: The Big Bang Theory 1x6 ‫قسمت 6 October 29, 2007
7 عکس: The Big Bang Theory 1x7 ‫قسمت 7 November 05, 2007
8 عکس: The Big Bang Theory 1x8 ‫قسمت 8 November 12, 2007
9 عکس: The Big Bang Theory 1x9 ‫قسمت 9 March 17, 2008
10 عکس: The Big Bang Theory 1x10 ‫قسمت 10 March 24, 2008
11 عکس: The Big Bang Theory 1x11 ‫قسمت 11 March 31, 2008
12 عکس: The Big Bang Theory 1x12 ‫قسمت 12 April 14, 2008
13 عکس: The Big Bang Theory 1x13 ‫قسمت 13 April 21, 2008
14 عکس: The Big Bang Theory 1x14 ‫قسمت 14 April 28, 2008
15 عکس: The Big Bang Theory 1x15 ‫قسمت 15 May 05, 2008
16 عکس: The Big Bang Theory 1x16 ‫قسمت 16 May 12, 2008
17 عکس: The Big Bang Theory 1x17 ‫قسمت 17 May 19, 2008
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2593-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x1"> ‫قسمت 1 September 22, 2008
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2594-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x2"> ‫قسمت 2 September 29, 2008
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2595-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x3"> ‫قسمت 3 October 06, 2008
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2596-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x4"> ‫قسمت 4 October 13, 2008
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2597-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x5"> ‫قسمت 5 October 20, 2008
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2598-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x6"> ‫قسمت 6 November 03, 2008
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2607-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x7"> ‫قسمت 7 November 10, 2008
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2608-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x8"> ‫قسمت 8 November 17, 2008
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2609-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x9"> ‫قسمت 9 November 24, 2008
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2610-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x10"> ‫قسمت 10 December 08, 2008
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2611-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x11"> ‫قسمت 11 December 15, 2008
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2612-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x12"> ‫قسمت 12 January 12, 2009
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2613-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x13"> ‫قسمت 13 January 19, 2009
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2614-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x14"> ‫قسمت 14 February 02, 2009
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2615-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x15"> ‫قسمت 15 February 09, 2009
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2616-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x16"> ‫قسمت 16 March 02, 2009
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2617-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x17"> ‫قسمت 17 March 09, 2009
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2618-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x18"> ‫قسمت 18 March 16, 2009
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2619-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x19"> ‫قسمت 19 March 30, 2009
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2620-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x20"> ‫قسمت 20 April 13, 2009
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2621-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x21"> ‫قسمت 21 April 27, 2009
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2622-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x22"> ‫قسمت 22 May 04, 2009
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2623-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 2x23"> ‫قسمت 23 May 11, 2009
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2624-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x1"> ‫قسمت 1 September 21, 2009
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2625-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x2"> ‫قسمت 2 September 28, 2009
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2626-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x3"> ‫قسمت 3 October 05, 2009
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2628-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x4"> ‫قسمت 4 October 12, 2009
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2630-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x5"> ‫قسمت 5 October 19, 2009
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2631-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x6"> ‫قسمت 6 November 02, 2009
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2632-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x7"> ‫قسمت 7 November 09, 2009
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2633-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x8"> ‫قسمت 8 November 16, 2009
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2634-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x9"> ‫قسمت 9 November 23, 2009
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2636-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x10"> ‫قسمت 10 December 07, 2009
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2638-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x11"> ‫قسمت 11 December 14, 2009
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2640-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x12"> ‫قسمت 12 January 11, 2010
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2642-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x13"> ‫قسمت 13 January 18, 2010
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2644-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x14"> ‫قسمت 14 February 01, 2010
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2646-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x15"> ‫قسمت 15 February 08, 2010
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2648-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x16"> ‫قسمت 16 March 01, 2010
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2650-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x17"> ‫قسمت 17 March 08, 2010
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2653-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x18"> ‫قسمت 18 March 22, 2010
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2654-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x19"> ‫قسمت 19 April 12, 2010
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2655-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x20"> ‫قسمت 20 May 03, 2010
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2656-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x21"> ‫قسمت 21 May 10, 2010
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2657-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x22"> ‫قسمت 22 May 17, 2010
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2658-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 3x23"> ‫قسمت 23 May 24, 2010
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2676-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x1"> ‫قسمت 1 September 23, 2010
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2677-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x2"> ‫قسمت 2 September 30, 2010
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2678-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x3"> ‫قسمت 3 October 07, 2010
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2679-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x4"> ‫قسمت 4 October 14, 2010
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2680-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x5"> ‫قسمت 5 October 21, 2010
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2681-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x6"> ‫قسمت 6 October 28, 2010
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2682-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x7"> ‫قسمت 7 November 04, 2010
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2683-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x8"> ‫قسمت 8 November 11, 2010
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2684-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x9"> ‫قسمت 9 November 18, 2010
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2685-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x10"> ‫قسمت 10 December 09, 2010
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2686-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x11"> ‫قسمت 11 December 16, 2010
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2687-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x12"> ‫قسمت 12 January 06, 2011
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2688-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x13"> ‫قسمت 13 January 20, 2011
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2689-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x14"> ‫قسمت 14 February 03, 2011
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2690-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x15"> ‫قسمت 15 February 10, 2011
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2691-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x16"> ‫قسمت 16 February 17, 2011
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2692-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x17"> ‫قسمت 17 February 24, 2011
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2693-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x18"> ‫قسمت 18 March 10, 2011
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2694-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x19"> ‫قسمت 19 March 31, 2011
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2695-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x20"> ‫قسمت 20 April 07, 2011
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2696-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x21"> ‫قسمت 21 April 28, 2011
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2697-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x22"> ‫قسمت 22 May 05, 2011
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2698-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x23"> ‫قسمت 23 May 12, 2011
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2699-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 4x24"> ‫قسمت 24 May 19, 2011
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2700-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x1"> ‫قسمت 1 September 22, 2011
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2701-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x2"> ‫قسمت 2 September 22, 2011
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2702-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x3"> ‫قسمت 3 September 29, 2011
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2703-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x4"> ‫قسمت 4 October 06, 2011
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2704-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x5"> ‫قسمت 5 October 13, 2011
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2705-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x6"> ‫قسمت 6 October 20, 2011
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2706-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x7"> ‫قسمت 7 October 27, 2011
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2707-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x8"> ‫قسمت 8 November 03, 2011
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2708-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x9"> ‫قسمت 9 November 10, 2011
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2709-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x10"> ‫قسمت 10 November 17, 2011
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2710-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x11"> ‫قسمت 11 December 08, 2011
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2711-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x12"> ‫قسمت 12 January 12, 2012
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2712-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x13"> ‫قسمت 13 January 19, 2012
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2713-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x14"> ‫قسمت 14 January 26, 2012
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2714-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x15"> ‫قسمت 15 February 02, 2012
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2715-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x16"> ‫قسمت 16 February 09, 2012
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2716-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x17"> ‫قسمت 17 February 16, 2012
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2717-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x18"> ‫قسمت 18 February 22, 2012
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2718-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x19"> ‫قسمت 19 March 08, 2012
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2719-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x20"> ‫قسمت 20 March 29, 2012
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2720-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x21"> ‫قسمت 21 April 05, 2012
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2721-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x22"> ‫قسمت 22 April 26, 2012
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2722-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x23"> ‫قسمت 23 May 03, 2012
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2723-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 5x24"> ‫قسمت 24 May 10, 2012
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2731-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x1"> ‫قسمت 1 September 27, 2012
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2732-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x2"> ‫قسمت 2 October 04, 2012
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2733-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x3"> ‫قسمت 3 October 11, 2012
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2734-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x4"> ‫قسمت 4 October 18, 2012
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2735-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x5"> ‫قسمت 5 October 25, 2012
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2736-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x6"> ‫قسمت 6 November 01, 2012
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2737-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x7"> ‫قسمت 7 November 08, 2012
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2738-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x8"> ‫قسمت 8 November 15, 2012
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2739-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x9"> ‫قسمت 9 November 29, 2012
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2740-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x10"> ‫قسمت 10 December 06, 2012
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2741-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x11"> ‫قسمت 11 December 13, 2012
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2742-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x12"> ‫قسمت 12 January 03, 2013
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2743-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x13"> ‫قسمت 13 January 10, 2013
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2744-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x14"> ‫قسمت 14 January 31, 2013
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2745-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x15"> ‫قسمت 15 February 07, 2013
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2746-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x16"> ‫قسمت 16 February 14, 2013
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2747-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x17"> ‫قسمت 17 February 21, 2013
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2748-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x18"> ‫قسمت 18 March 07, 2013
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2749-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x19"> ‫قسمت 19 March 14, 2013
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2750-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x20"> ‫قسمت 20 April 04, 2013
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2751-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x21"> ‫قسمت 21 April 25, 2013
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2752-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x22"> ‫قسمت 22 May 02, 2013
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2753-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x23"> ‫قسمت 23 May 09, 2013
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2754-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 6x24"> ‫قسمت 24 May 16, 2013
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2757-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x1"> ‫قسمت 1 September 25, 2013
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2760-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x2"> ‫قسمت 2 September 25, 2013
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2762-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x3"> ‫قسمت 3 October 01, 2013
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2764-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x4"> ‫قسمت 4 October 08, 2013
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2765-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x5"> ‫قسمت 5 October 15, 2013
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2766-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x6"> ‫قسمت 6 October 22, 2013
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2768-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x7"> ‫قسمت 7 November 05, 2013
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2769-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x8"> ‫قسمت 8 November 12, 2013
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2771-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x9"> ‫قسمت 9 November 19, 2013
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2773-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x10"> ‫قسمت 10 December 04, 2013
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2774-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x11"> ‫قسمت 11 December 10, 2013
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2776-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x12"> ‫قسمت 12 December 31, 2013
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2777-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x13"> ‫قسمت 13 January 09, 2014
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2779-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x14"> ‫قسمت 14 January 30, 2014
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2781-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x15"> ‫قسمت 15 February 06, 2014
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2782-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x16"> ‫قسمت 16 February 27, 2014
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2783-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x17"> ‫قسمت 17 March 06, 2014
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2784-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x18"> ‫قسمت 18 March 13, 2014
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2785-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x19"> ‫قسمت 19 April 03, 2014
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2786-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x20"> ‫قسمت 20 April 10, 2014
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2787-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x21"> ‫قسمت 21 April 24, 2014
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2788-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x22"> ‫قسمت 22 May 01, 2014
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2789-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x23"> ‫قسمت 23 May 08, 2014
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2790-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 7x24"> ‫قسمت 24 May 15, 2014
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2804-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x1"> ‫قسمت 1 September 22, 2014
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2805-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x2"> ‫قسمت 2 September 22, 2014
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2806-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x3"> ‫قسمت 3 September 29, 2014
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2807-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x4"> ‫قسمت 4 October 06, 2014
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2808-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x5"> ‫قسمت 5 October 13, 2014
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2809-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x6"> ‫قسمت 6 October 20, 2014
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2810-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x7"> ‫قسمت 7 October 30, 2014
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2811-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x8"> ‫قسمت 8 November 06, 2014
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2812-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x9"> ‫قسمت 9 November 13, 2014
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2813-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x10"> ‫قسمت 10 November 20, 2014
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2814-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x11"> ‫قسمت 11 December 11, 2014
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2815-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x12"> ‫قسمت 12 January 08, 2015
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2816-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x13"> ‫قسمت 13 January 29, 2015
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2817-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x14"> ‫قسمت 14 February 05, 2015
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2818-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x15"> ‫قسمت 15 February 19, 2015
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2820-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x16"> ‫قسمت 16 February 26, 2015
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2821-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x17"> ‫قسمت 17 March 05, 2015
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2822-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x18"> ‫قسمت 18 March 12, 2015
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2823-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x19"> ‫قسمت 19 April 02, 2015
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2824-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x20"> ‫قسمت 20 April 09, 2015
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2825-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x21"> ‫قسمت 21 April 16, 2015
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2826-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x22"> ‫قسمت 22 April 23, 2015
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2827-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x23"> ‫قسمت 23 April 30, 2015
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2828-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 8x24"> ‫قسمت 24 May 07, 2015
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2829-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x1"> ‫قسمت 1 September 21, 2015
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2830-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x2"> ‫قسمت 2 September 28, 2015
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2831-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x3"> ‫قسمت 3 October 05, 2015
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2832-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x4"> ‫قسمت 4 October 12, 2015
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2833-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x5"> ‫قسمت 5 October 19, 2015
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2834-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x6"> ‫قسمت 6 October 26, 2015
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2835-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x7"> ‫قسمت 7 November 05, 2015
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2837-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x8"> ‫قسمت 8 November 12, 2015
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2838-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x9"> ‫قسمت 9 November 19, 2015
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2840-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x10"> ‫قسمت 10 December 10, 2015
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2842-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x11"> ‫قسمت 11 December 17, 2015
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2844-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x12"> ‫قسمت 12 January 07, 2016
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2846-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x13"> ‫قسمت 13 January 14, 2016
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2848-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x14"> ‫قسمت 14 February 04, 2016
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2850-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x15"> ‫قسمت 15 February 11, 2016
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2852-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x16"> ‫قسمت 16 February 18, 2016
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2854-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x17"> ‫قسمت 17 February 25, 2016
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2856-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x18"> ‫قسمت 18 March 10, 2016
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2858-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x19"> ‫قسمت 19 March 31, 2016
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2860-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x20"> ‫قسمت 20 April 07, 2016
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2862-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x21"> ‫قسمت 21 April 21, 2016
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2863-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x22"> ‫قسمت 22 April 28, 2016
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2864-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x23"> ‫قسمت 23 May 05, 2016
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2865-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 9x24"> ‫قسمت 24 May 12, 2016
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2866-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x1"> ‫قسمت 1 September 19, 2016
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2867-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x2"> ‫قسمت 2 September 26, 2016
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2868-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x3"> ‫قسمت 3 October 03, 2016
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2869-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x4"> ‫قسمت 4 October 10, 2016
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2870-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x5"> ‫قسمت 5 October 17, 2016
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2871-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x6"> ‫قسمت 6 October 27, 2016
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2872-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x7"> ‫قسمت 7 November 03, 2016
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2873-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x8"> ‫قسمت 8 November 10, 2016
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2874-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x9"> ‫قسمت 9 November 17, 2016
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2875-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x10"> ‫قسمت 10 December 01, 2016
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2876-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x11"> ‫قسمت 11 December 15, 2016
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2877-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x12"> ‫قسمت 12 January 05, 2017
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2878-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x13"> ‫قسمت 13 January 19, 2017
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2879-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x14"> ‫قسمت 14 February 02, 2017
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2880-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x15"> ‫قسمت 15 February 09, 2017
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2881-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x16"> ‫قسمت 16 February 16, 2017
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2882-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x17"> ‫قسمت 17 February 23, 2017
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2883-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x18"> ‫قسمت 18 March 09, 2017
19 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2884-episode-19-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x19"> ‫قسمت 19 March 30, 2017
20 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2885-episode-20-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x20"> ‫قسمت 20 April 06, 2017
21 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2886-episode-21-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x21"> ‫قسمت 21 April 13, 2017
22 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2887-episode-22-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x22"> ‫قسمت 22 April 27, 2017
23 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2888-episode-23-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x23"> ‫قسمت 23 May 04, 2017
24 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2889-episode-24-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 10x24"> ‫قسمت 24 May 11, 2017
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2890-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x1"> ‫قسمت 1 September 25, 2017
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2891-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x2"> ‫قسمت 2 October 02, 2017
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2892-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x3"> ‫قسمت 3 October 09, 2017
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2893-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x4"> ‫قسمت 4 October 16, 2017
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2894-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x5"> ‫قسمت 5 October 23, 2017
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2895-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x6"> ‫قسمت 6 November 02, 2017
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2896-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x7"> ‫قسمت 7 November 09, 2017
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2897-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x8"> ‫قسمت 8 November 16, 2017
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2898-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x9"> ‫قسمت 9 November 30, 2017
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2899-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x10"> ‫قسمت 10 December 07, 2017
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2900-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x11"> ‫قسمت 11 December 14, 2017
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2901-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x12"> ‫قسمت 12 January 04, 2018
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2902-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x13"> ‫قسمت 13 January 11, 2018
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2903-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x14"> ‫قسمت 14 January 18, 2018
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/03/the-big-bang-theory-2904-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x15"> ‫قسمت 15 February 01, 2018
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/themes/toroplay%202.1.2/img/cnt/noimg-thumbnailbb.png" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x16"> ‫قسمت 16 March 02, 2018
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/themes/toroplay%202.1.2/img/cnt/noimg-thumbnailbb.png" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x17"> ‫قسمت 17 March 08, 2018
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/themes/toroplay%202.1.2/img/cnt/noimg-thumbnailbb.png" alt="عکس: The Big Bang Theory 11x18"> ‫قسمت 18 March 29, 2018
اطلاعات
بازیگران
  • عنوان اصلی: The Big Bang Theory
  • تاریخ انتشار: 24-09-2007
  • ژانر: کمدی
  • رتبه بندی: 0.0 0 نظر سنجی
پس‌زمینه