DC's Legends of Tomorrow

Returning Series 3 فصل - 51 قسمت

سفر در زمان ، ریپ هانتر از آینده به گذشته سفر می کند تا تیمِ افسانه ها را بسازد. او در این سفر اقدام به تشکیل گروهی از ابرقهرمانان و شروران می کند تا با سفر در زمان از رویدادی ترسناک جلوگیری کنند و دنیا را نجات دهند. اما…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

42m 21-01-2016 5 بازدید

پس‌زمینه
1 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x1 January 21, 2016
2 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x2 January 28, 2016
3 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x3 February 04, 2016
4 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x4 February 11, 2016
5 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x5 February 18, 2016
6 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x6 February 25, 2016
7 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x7 March 03, 2016
8 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x8 March 10, 2016
9 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x9 March 31, 2016
10 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x10 April 07, 2016
11 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x11 April 14, 2016
12 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x12 April 21, 2016
13 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x13 April 28, 2016
14 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x14 May 05, 2016
15 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x15 May 12, 2016
16 عکس: DC’s Legends of Tomorrow 1x16 May 19, 2016
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4735-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x1"> October 13, 2016
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4736-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x2"> October 20, 2016
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4737-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x3"> October 27, 2016
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4738-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x4"> November 03, 2016
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4739-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x5"> November 10, 2016
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4740-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x6"> November 17, 2016
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4741-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x7"> December 01, 2016
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4742-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x8"> December 08, 2016
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4743-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x9"> January 24, 2017
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4744-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x10"> January 31, 2017
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4745-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x11"> February 07, 2017
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4746-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x12"> February 21, 2017
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4747-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x13"> March 07, 2017
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4748-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x14"> March 14, 2017
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4749-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x15"> March 21, 2017
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4750-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x16"> March 28, 2017
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4751-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 2x17"> April 04, 2017
1 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4752-episode-1-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x1"> October 10, 2017
2 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4753-episode-2-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x2"> October 17, 2017
3 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4754-episode-3-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x3"> October 24, 2017
4 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4755-episode-4-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x4"> October 31, 2017
5 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4756-episode-5-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x5"> November 07, 2017
6 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4757-episode-6-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x6"> November 14, 2017
7 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4758-episode-7-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x7"> November 21, 2017
8 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4759-episode-8-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x8"> November 28, 2017
9 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4760-episode-9-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x9"> December 05, 2017
10 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4761-episode-10-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x10"> February 12, 2018
11 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4762-episode-11-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x11"> February 19, 2018
12 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4763-episode-12-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x12"> February 26, 2018
13 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4764-episode-13-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x13"> March 05, 2018
14 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4765-episode-14-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x14"> March 12, 2018
15 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4766-episode-15-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x15"> March 19, 2018
16 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4767-episode-16-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x16"> March 26, 2018
17 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4768-episode-17-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x17"> April 02, 2018
18 <img src="http://goldmovie.xyz/wp-content/uploads/2018/04/dcs-legends-of-tomorrow-4769-episode-18-215x320.jpg" alt="عکس: DC&#8217;s Legends of Tomorrow 3x18"> April 09, 2018
اطلاعات
بازیگران
پس‌زمینه